Obvyklý obsah

Zpracování pasportu parkovacích kapacit v členění

 • Místní komunikace – převzetí pasportu parkovacích stání na místních komunikacích
 • Vnitrobloková stání
 • Individuální garáže
 • Hromadné garáže

Charakteristika území

 • Vymezení hodnoceného území, rozčlenění podle základních sídelních jednotek a územních celků
 • Funkční náplň jednotlivých objektů, demografie, širší dopravní vztahy (MHD, nadřazená komunikační síť, …)
 • Analýza návštěvnosti turistického centra a významých aktivit
 • Analýza dřívějších studií a dokumentací v oblasti dopravy v klidu

Dopravní průzkumy na místních komunikacích:

 • celoplošné dopravní sčítání v hodnoceném území s členěním (2 x dopoledne, 2 x poledne, 2 x odpoledne, 2 x noc)
 • momentové celodenní dopravní průzkumy (opakovaný zápis RZV) na vzorku cca 25 % disponibilní parkovací kapacity

na základě provedených dopravních průzkumů bude dále zpracováno:

 • určení uživatelských kategorií subjektů podílejících se na dopravě v klidu (rezidenti, návštěvníci, zásobování atd.);
 • stanovení a vyhodnocení nároků a potřeb rezidentů
 • zjištění potřeby parkování a odstavování OA jednotlivých uživatelských skupin a u dominantních objektů umístěných na šetřeném území;
 • zjištění a vyhodnocení podílu jednotlivých uživatelských skupin vyskytujících se na šetřeném území v typickém pracovním dnu a v průběhu 24 hodin;
 • zjištění a vyhodnocení statických a dynamických hodnot dopravy v klidu (obsazenost, rotace, časová struktura parkování atp.);
 • vytýčení kritických faktorů majících vliv na současnou dopravu v klidu na území;
 • vliv stávající organizace dopravy
 • nekázeň při parkování (fotodokumentace a výstupy celoplošných dopravních průzkumů)

 Návrh řešení, doporučení a závěry:

 • celkové posouzení a vybilancování dopravy v klidu v hodnocených etapách
 • doporučení změn organizace dopravy v klidu na místních komunikacích
 • doporučení a návrhy na úpravy
 • doporučení regulačních principů
 • závěrečný komentář

 

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost