Obvyklý obsah

Projektová dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích

 • PD je zpracovaná v měřítku 1:500
 • PD obsahuje:
  • Umístění stávajícího dopravního značení (DZ) svislého i vodorovného s rozlišením:
   • DZ, které zůstane zachováno
   • DZ, které je navrženo ke zrušení
  • Umístění navrhovaného dopravního značení svislého i vodorovného
  • Obecné technické podmínky realizace
  • Požadavky na DZ
 • PD je projednána s:
  • Dopravním inspektorátem Policie ČR
  • Místně příslušným silničním správním úřadem
 • PD je vyhotovena v 6-ti tištěných a 2 digitálních provedeních

 Projektová dokumentace pro instalaci dopravně technických zařízení

 • PD je zpracovaná v měřítku 1:100 (1:500)
 • PD obsahuje návrh umístění parkovacích automatů, včetně případných terénních úprav
 • Projektová dokumentace je projednána:
  • Místně příslušným silničním správním úřadem
  • Místně příslušným speciálním stavebním úřadem
  • Dopravním inspektorátem Policie ČR
  • Dotčenými správci podzemních vedení inženýrských sítí
  • Dotčenými orgány místní a státní správy (správa majetku, památková péče, správa komunikací,  …)Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost